Курсове та дипломне проектування

Курсове та дипломне  проєктування здійснюється на основі  «Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulations on the examination commission and certification of applicants for higher education in Igor Sikorsky KPI» https://osvita.kpi.ua/node/35  та «Рекомендації до структури та змісту кваліфікаційних робіт здобувачів ступеня бакалавра та магістра» https://osvita.kpi.ua/node/973

Курсове проєктування - один з видів самостійної навчальної діяльності студентів, що є творчим рішенням навчальної або реальної професійної задачі. Цей вид навчальної діяльності передбачає навчальні заняття у вигляді самостійної роботи студента, консультацій та захисту виконаної роботи. Системою курсових проєктів (робіт) студент готується до виконання випускної кваліфікаційної роботи.

Дипломна робота (проєкт) - основна форма випускної кваліфікаційної роботи, що призначена для атестації здобувачів вищої освіти.

Студенту надається право вибору теми, він може запропонувати свою тему з обґрунтуванням доцільності її розробки (з урахуванням раніше виконаних курсових робіт та тематики НДР). Тема дипломної роботи має бути актуальною, відповідати сучасному стану й перспективам розвитку науки та техніки.

Випускна кваліфікаційна робота повинна мати високий науково-теоретичний рівень та практичну спрямованість, показати вміння студента систематизувати та аналізувати дані, отримані з результатів експерименту, наукових статей, звітних матеріалів, періодичної та спеціальної літератури. Випускна кваліфікаційна робота дозволяє визначити рівень професійної підготовки випускника, ступінь його підготовленості до самостійної роботи на підприємствах та посадах, що відповідають кваліфікації магістра з електронних комунікацій та радіотехніки.

Вимоги до змісту та правила оформлення дипломних робіт  викладені у «Методичних рекомендаціях щодо підготовки і оформлення дипломних робіт (проектів) бакалаврів та магістерських дисертацій за освітньо-професійною і освітньо-науковою програмами в режимі дистанційного навчання для студентів спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” [Електронний ресурс] : навч.посіб. / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Захарчук Л. В., Ільницький А. І., Скулиш М. А.. – Електронні текстові дані (1 файл: 347 КБайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 81 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/60986

Випускні дипломні роботи бакалаврів та магістрів  з 2018 року викладаються до Електронного репозитарію бібліотеки КПІ   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/56

 

1)Теми дипломних робіт

 

2) Робота студента 2 (магістерського) рівня вищої освіти Андрія ГАЛЯТКІНА