Новини кафедри

Програма візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю «172 Електронні комунікації та радіотехніка»

 

ПРОГРАМА

візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

за спеціальністю «172 Електронні комунікації та радіотехніка»  освітніх програм «Інженерія та програмування інфокомунікацій» (ID у ЄДЕБО 57904),  «Інформаційно-комунікаційні технології» (ID у ЄДЕБО 57914), «Системи електронних комунікацій та Інтернету речей» (ID у ЄДЕБО 57924)  за другим рівнем вищої освіти (справи № 2438/АС-23, № 2437/АС-23 та № 2436/АС-23 відповідно) у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у період з 08 по 10 листопада

(експертна група призначена Наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 20.10.2023 р. № 1326-Е)

 

  1. Призначення та статус цієї програми

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у закладі вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови роботи експертної групи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ЗВО, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою експертної групи та ЗВО.

Узгоджена програма візиту фіксується в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і належить до матеріалів акредитаційної справи.

 

  1. Загальні умови роботи експертної групи

2.1. ЗВО на час візиту експертної групи надає приміщення для роботи, та, за потреби, окреме приміщення для проведення зустрічей.

2.2. Під час візиту ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет із використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб.

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими, на них не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. Проте можливі винятки, які погоджуються з експертною групою.

2.4. У випадку акредитаційного візиту у дистанційному чи змішаному форматі, ЗВО забезпечує реалізацію огляду матеріально-технічної бази у погоджений із експертною групою спосіб.

2.5. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у програмі візиту для кожної зустрічі у погоджений час.

У випадку акредитаційного візиту у дистанційному чи змішаному форматі, ЗВО надсилає посилання на зустріч усім заявленим у програмі візиту учасникам, зазначивши дату та час зустрічі з експертною групою, та забезпечує присутність запрошених.  

Зустрічі, включені до програми візиту, є закритими. На них не можуть бути присутні особи, що не запрошені, відповідно до програми.

2.6. У програмі візиту заплановано резервну зустріч. На резервну зустріч експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо зустріч із ними доцільна в інтересах акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО має вжити заходів, щоб забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.

2.7. У програмі візиту заплановано відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити всіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, час та місце проведення такої зустрічі. У випадку акредитаційного візиту у дистанційному чи змішаному форматі, ЗВО публікує посилання на відкриту зустріч на інформаційних джерелах закладу, зазначивши дату та час такої зустрічі. 

2.8. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.

2.9. Контактною особою від ЗВО щодо усіх питань, пов’язаних із акредитацією освітньої програми, є гарант освітньої програми, зазначений у відомостях про самооцінювання.

2.10. Акредитаційна експертиза проводиться за/на адресою/платформі Zoom

 

  1. Програма роботи експертної групи

Час

Зустріч або інші активності

Учасники

День 1 – 08 листопада 2023 року

08:30–09:00

Пробна відео конференція

(перевірка готовності учасників, якості звуку, зображення)

Учасники експертної групи:

Слободянюк Олександр Васильович,

Бондарчук Андрій Петрович,

Нікітчук Тетяна Миколаївна,

Одарченко Роман Сергійович,

Меньшикова Іванна Василівна

Гаранти ОП:

Авдєєнко Гліб Леонідович (ОП 57904)

Суліма Світлана Петрівна (ОП 57914),

Максимов Володимир Васильович (ОП 57924)

09:00–09:30

Організаційна зустріч з гарантами ОП

Учасники експертної групи.

Гарант ОП «Інженерія та програмування інфокомунікацій» - Авдєєнко Гліб Леонідович;

Гарант ОП «Інформаційно-комунікаційні технології» - Суліма Світлана Валеріївна;

Гарант ОП «Системи електронних комунікацій та Інтернету речей» - Максимов Володимир Васильович

09:30–10:00

Підготовка до зустрічі 1

Учасники експертної групи.

10:00–10:30

 

 

Зустріч #1

Зустріч із керівником та менеджментом ЗВО

Учасники експертної групи.

Проректор з науково-педагогічної роботи – Жученко Олексій Анатолійович;

Проректор з навчальної роботи – Мельниченко Анатолій Анатолійович;

В.о. директора департаменту навчально-виховної роботи – Хижняк Тетяна Андріївна;

Науковий керівник НН ІТС – Ільченко Михайло Юхимович

Перший заступник директора НН ІТС – Правило Валерій Володимирович;

Завідувач кафедри телекомунікацій – Кравчук Сергій Олександрович;

В.о. завідувача кафедри інформаційних технологій в телекомунікаціях – Скулиш Марія Анатоліївна;

В.о. завідувача кафедри електронних комунікацій та Інтернету речей – Созонник Галина Дмитрівна;

Гарант ОП «Інженерія та програмування інфокомунікацій» - Авдєєнко Гліб Леонідович;

Гарант ОП «Інформаційно-комунікаційні технології» - Суліма Світлана Валеріївна;

Гарант ОП «Системи електронних комунікацій та Інтернету речей» - Максимов Володимир Васильович

10:30–11:00

Підготовка до зустрічі 2

Учасники експертної групи.

11:00–12:00

Зустріч #2

Зустріч із академічним персоналом

Учасники експертної групи.

Науково-педагогічні  працівники,  які  залучені  до реалізації      ОП      «Інженерія та програмування інфокомунікацій»:

Кравчук Сергій Олександрович, д.т.н., професор, ОК «Інтернет-речей та системи міжмашинної взаємодії», «Основи підтримки мобільності в інфокомунікаційних системах», «Основи підтримки мобільності в інфокомунікаційних системах. Курсова робота»;

Міночкін Дмитро Анатолійович, к.т.н, доцент, ОК «Програмування мобільних пристроїв», «Програмування мережних застосувань»;

Якорнов Євгеній Аркадійович, к.т.н, професор, ОК «Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень», «Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації»;

Авдєєнко Гліб Леонідович, к.т.н., доцент, ОК «Практика», «Виконання магістерської дисертації»;

Юрчишин Оксана Ярославівна, к.т.н., доцент, ОК «Інтелектуальна власність та патентознавство» ;

Бендюг Владислав Іванович, к.т.н., доцент, ОК «Сталий інноваційний  розвиток» ;

Назаренко Ольга Іванівна, викладач, ОК «Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації»;

Кофанов Олексій Євгенович, к.е.н., к.т.н., старший викладач, ОК «Менеджмент стартап-проектів»

 

Науково-педагогічні  працівники,  які  залучені  до реалізації   ОП  «Інформаційно-комуніка-ційні технології»:

Астраханцев Андрій Анатолійович, к.т.н., доцент,  ОК  «Системне проектування телекомунікаційних мереж»,  «Завадостійке кодування інформаційно-телекомунікаційних мереж»;

Суліма Світлана Валеріївна, к.т.н., старший викладач, ОК «Платформи управління інфокомунікаціями»;

Скулиш Марія Анатоліївна, д.т.н., професор, ОК «Математичні методи аналізу та проектування телекомунікаційних систем та мереж», «Інтелектуальна обробка інформації», «Інтелектуальна обробка інформації. Курсова робота»;

Глоба Лариса Сергіївна, д.т.н., професор, ОК «Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації»;

Новогрудська Ріна Леонідівна, к.т.н., доцент, ОК «Системний аналіз»;

Курдеча Василь Васильович, асистент, ОК «Моделювання в інформаційно-комунікаційних системах»;

 

Науково-педагогічні  працівники,  які  залучені  до реалізації      ОП      «Системи елек-тронних комунікацій та Інтернету речей»:

Мошинська Аліна Валентинівна, д.т.н., професор, ОК «Інфокомунікаційні технології систем Інтернету речей»;

Максимов Володимир Васильович,

к.т.н., доцент, ОК «Проектування інфокомунікаційних мереж для систем Інтернету речей»;

Григоренко Олена Григорівна, к.т.н., доцент, ОК «Телекомунікаційні мережі наступного покоління для систем Інтернету речей»; ОК «Практика»;

Горицький Віктор Михайлович, д.т.н., професор, ОК «Програмне управління телекомунікаційними мережами і системами Інтернету речей»;

Осипчук Сергій Олександрович, к.т.н., доцент, ОК «Програмне управління засобами та системами телекомунікацій на основі ОС Linux»;

Уривський Леонід Олександрович, д.т.н., професор, ОК «Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень»

12:00–12:30

Підведення підсумків зустрічі 1 і 2

Учасники експертної групи.

12:30–13:30

Обідня перерва

 

13:30–14:00

Підготовка до зустрічі 3

Учасники експертної групи.

14:00–15:00

Зустріч 3

Зустріч зі здобувачами ОП

Учасники експертної групи.

Здобувачі вищої освіти ОП «Інженерія та програмування інфокомунікацій»:

Кисіль Ангеліна Ігорівна, здобувач 1-го року навчання, група ЦК-31мп;

Мацюк Еліна Віталіївна, здобувач 1-го року навчання, група ЦК-32мп;

Славінський Дмитро Юрійович, здобувач 2-го року навчання, група ТЗ-21мп;

Пономаренко Іван Олександрович, здобувач 2-го року навчання, група ТЗ-21мп;

Кершкова Єлизавета Дмитрівна, здобувач 2-го року навчання, група ТЗ-з21мп.

 

Здобувачі вищої освіти ОП «Інформаційно-комунікаційні технології»:

Карашевич Євген Дмитрович, здобувач 1-го року навчання, група ЦІ-31мп;

Петриченко Віталій Миколайович, здобувач 1-го року навчання, група ЦІ-31мп;

Кісурін Олександр Ігорович, здобувач 1-го року навчання, група ЦІ-32мп;

Сушко Олександра В`ячеславівна, здобувач 1-го року навчання, група ЦІ-32мп.

Тахтуєва Юлія Олександрівна, здобувач 2-го року навчання, група ТІ-21мп;

Дешко Микола Леонідович, здобувач 2-го року навчання, група ТІ-21мп

 

Здобувачі вищої освіти ОП «Системи електронних комунікацій та Інтернету речей»:

Хрокало Олександр Генадійович, здобувач 1-го року навчання, група ЦС-31мп;

Могилевич Вадим Дмитрович, здобувач 1-го року навчання, група ЦС-31мп;

Іванова Тетяна Сергіївна, здобувач 1-го року навчання, група ЦС-31мп;

Мілютін Максим Васильович, здобувач 2-го року навчання, група ТС-11мп;

Голяткін Андрій Олексійович, здобувач 2-го року навчання, група ТС-11мп;

Бабич Іван Олександрович, здобувач 2-го року навчання, група ТС-11мп.

15:00-15:20

Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 4

Учасники експертної групи.

15:20-15:50

 

 

Зустріч 4

Зустріч із представниками студентського самоврядування

Учасники експертної групи

Представники студентського самоврядування:

В.о голови Студентської ради КПІ – Манишева Надія Юріївна (за згодою);

В.о. голови Студентської ради студмістечка КПІ – Галятін Володимир Сергійович (за згодою);

Голова профкому студентів – Степанюк Ігор Васильович (за згодою).

В.о. голови студради НН ІТС – Косогор Анастасія Вікторівна;

В.о. голови профбюро студентів НН ІТС – Лагода Анастасія Вікторівна

 

15:50–16:00

Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до зустрічі 5

Учасники експертної групи.

16:00–17:00

Зустріч 5

Зустріч зі стейкхолдерами

Учасники експертної групи.

Представники роботодавців:

ОП «Інженерія та програмування інфокомунікацій»:

Корсун Володимир Іванович, Генеральний директор Державного підприємства «Український державний центр радіочастот»;

Капштик Сергій Володимирович, помічник начальника Національного центру управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України;

Чуб Михайло Миколайович, керівник центру компетенцій з забезпечення якості ТОВ «Інфопульс Україна»;

Валуйський Станіслав Вікторович, старший аналітик консолідованої інформації з бізнес рішень компанії «Netcracker Technology»

Тріска Наталья Романівна, інженер приватного акціонерного товариства «Vodafone Україна» (ПрАТ "ВФ Україна")

 

ОП «Інформаційно-комунікаційні технології»:

Ковальчук Андрій Олегович, директор з відкритих Інновацій ТОВ "Самсунг";

Неруш Володимир Борисович, заступник директора з технічних питань «Діпрозв’язок»

Алєксєєв Микола Олександрович, Senior systems engnieer в EPAM Systems

 

ОП «Системи електронних комунікацій та Інтернету речей»

Носков Вячеслав Іванович, інженер-консультант, товариство «Алкома - Україна»;

Горицький Віктор Михайлович, директор державного підприємства «Державний Автотранспортний НДІП»;

Калітін Ярослав Володимирович, менеджер по роботі з клієнтами, Harmonic Inc.

 

17:00–18:00

Відкрита зустріч

Учасники експертної групи

Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО)

18:10–18:30

Підведення підсумків 5 зустрічі та відкритої зустрічі

Учасники експертної групи

День 209  листопада 2023 року

08:45–09:00

Підготовка до другого дня роботи

Учасники експертної групи

09:00–10:00

Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОП

Учасники експертної групи.

ОП «Інформаційно-комунікаційні технології»:

Суліма Світлана Валеріївна, гарант ОП;

Скулиш Марія Анатоліївна, в.о. завідувача кафедри ІТТ;

Калайда Георгій Савелійович, завідувач лабораторіями кафедри ІТТ.

 

ОП «Системи електронних комунікацій та Інтернету речей»:

Максимов Володимир Васильович, гарант ОП;

Созонник Галина Дмитрівна, в.о. завідувача кафедри електронних комунікацій та Інтернету речей,

Храповицький Ігор Анатолійович, в.о. завідувача лабораторіями кафедри ЕКІР;

 

ОП «Інженерія та програмування інфокоиунікацій»:

Авдєєнко Гліб Леонідович, гарант ОП;

Кравчук Сергій Олександрович, завідувач кафедри ТК;

Мандаліна Павло Олександрович, завідувач лабораторіями кафедри ТК.

10:00–10:30

Підготовка до зустрічі 6

Учасники експертної групи.

10:30–11:00

Зустріч 6 із випускниками ОП

Учасники експертної групи

Випускники    ОП «Інженерія та програму-вання інфокомунікацій»:

Сливка Андрій Русланович, випускник 2022 року, фахівець з підтримки мережевих платформ компанії GMS;

Сушин Ігор Олексійович, випускник 2019 року, аспірант кафедри телекомунікацій;

Кулик Олег Вадимович, випускник 2017 року, фахівець з мережевих операцій та планування компанії «Інфопульс».

 

Випускники    ОП «Інформаційно-комуніка-ційні технології»:

Бакай Андрій Миколайович, випускник 2020 року, Ksisters s.r.o.;

Смаглюк Володимир Олександрович, випускник 2021 року, Alpacked;

Мазанка Роман Михайлович, випускник 2018 року, Інфопульс Україна.

 

Випускники    ОП «Системи електронних комунікацій та Інтернету речей» (ОП «Телекомунікаційні системи та мережі»):

Скрябін Сергій Андрійович, випускник 2021 року, ТОВ «Лайфселл»;

Пащенко Андрій Ігорович, випускник 2021 року, «Huawei Poland»;

Шмiгель Богдан Олегович, випускник аспірантури 2022 р., доктор PhD, асистент кафедри ЕКІР.

11:00-11:30

Підведення підсумків зустрічі 6 та підготовка до резервної зустрічі

Учасники експертної групи

11:30 – 12:00

Резервна зустріч

 

Учасники експертної групи

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч

12:00–12:30

Підведення підсумків резервної зустрічі

Учасники експертної групи

12:30–13:30

Обідня перерва

 

13:30–14:00

Підготовка до зустрічі 7

Учасники експертної групи

14:00–14:30

Зустріч 7 із адміністративним персоналом

 

Учасники експертної групи.

Проректор з науково-педагогічної роботи – Жученко Олексій Анатолійович;

Начальник відділу атестації науково-педагогічних працівників – Яблонський Петро Миколайович;

Начальник відділу акредитації та ліцензування – Бур’ян Сергій Олександрович;

Начальниця навчально-методичного відділу – Желяскова Тетяна Миколаївна;

Начальник навчального відділу Лемешко Анатолій Дмитрович;

Начальниця відділу інноваційних технологій в освіті – Сімашко Інна Вячеславівна;

Директорка науково-технічної бібліотеки – Бруй Оксана Миколаївна;

Керівниця відділу навчально-виховної роботи ­– Хижняк Тетяна Андріївна;

Відповідальний секретар приймальної комісії – Мураховський Сергій Анатолійович).

 

Представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / Секретаріату

14:30–15:00

Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до зустрічі 8

 

Учасники експертної групи

 

15:00–15:30

Зустріч 8 із допоміжними структурними підрозділами

 

Учасники експертної групи.

Директорка ННЦ ПС «Соціоплюс» – Іщенко Анна Миколаївна;

Директорка Центру консолідації студентів – Байкіна Євгенія Георгіївна;

Начальниця планово-фінансового відділу – Броницька Марина Володимирівна;

Начальниця відділу академічної мобільності – Демиденко Ольга Павлівна;

Керівниця відділу професійної орієнтації – Центр розвитку кар'єри – Пожарська Наталія Михайлівна;

Директор студмістечка – Царенок Олексій Олексійович;

Директорка департаменту міжнародного співробітництва – Ковтун Алла Василівна;

Директорка Українського інституту інформаційних технологій в освіті – Малюкова Інна Геннадіївна;

Департамент майнових і соціальних питань –  Манзюк Сергій Анатолійович;

Психолог студентської соціальної служби – Інкіна Софія Володимирівна;

Начальник юридичного відділу – Пряміцин Вячеслав Юрійович;

Начальник науково-дослідної частини – Сидоренко Юрій Михайлович;

Начальниця відділу науково-інноваційного супроводу освітнього процесу – Юрчишин Оксана Ярославівна;

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції – Цимбаленко Яна Юріївна;

Директор Конструкторського бюро інформаційних систем – Ковтунець Олесь Володимирович / заступник директора Конструкторського бюро інформаційних систем – Фіногенов Олексій Дмитрович

 

Представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / Секретаріату

15:30–16:00

Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка до фінальної зустрічі

Учасники експертної групи

16:00–16:30

 

 

Фінальна зустріч

Учасники експертної групи

Проректор з науково-педагогічної роботи – Жученко Олексій Анатолійович;

Проректор з навчальної роботи – Мельниченко Анатолій Анатолійович;

В.о. директора департаменту навчально-виховної роботи – Хижняк Тетяна Андріївна;

Науковий керівник НН ІТС – Ільченко Михайло Юхимович

Перший заступник директора НН ІТС – Правило Валерій Володимирович;

Завідувач кафедри телекомунікацій – Кравчук Сергій Олександрович;

В.о. завідувача кафедри інформаційних технологій в телекомунікаціях – Скулиш Марія Анатоліївна;

В.о. завідувача кафедри електронних комунікацій та Інтернету речей – Созонник Галина Дмитрівна;

Гарант ОП «Інженерія та програмування інфокомунікацій» - Авдєєнко Гліб Леонідович;

Гарант ОП «Інформаційно-комунікаційні технології» - Суліма Світлана Валеріївна;

Гарант ОП «Системи електронних комунікацій та Інтернету речей» - Максимов Володимир Васильович

День 3 – 10 листопада 2023 року

09:00–18:00

«День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи

Учасники експертної групи.

 

Акредитація ОП 2го (магістерського рівня)

«Інженерія та програмування інфокомунікацій»

«Інформаційно-комунікаційні технології»

«Системи електронних комунікацій та Інтернету речей»

День 1
Час: 8 лист. 2023
https://us05web.zoom.us/j/87613117303?pwd=0RUfuvJNbZU7Y1x84obGVewIQbjac6.1
Conference ID: 876 1311 7303
Access key: 0NxS3d

День 2
Час: 09 лист. 2023 https://us05web.zoom.us/j/84942012747?pwd=R8kQ5MaB6YaPRxrzAYt2Ivcvlw64Ge.1
Conference ID: 849 4201 2747
Access key: Ts0Ch2

Відкрита зустріч
Час: 08 лист. 2023 17:00 Київ
https://us05web.zoom.us/j/89163792348?pwd=Xh7h19NTrSTIdtDnvuu0hPQnDjaUqk.1
Conference ID: 891 6379 2348
Access key: 12345